Raid Изпарител Срещу Комари с Пълнител 21 мл

Срок на годност: 10/12/2023

Марка: Raid

Продуктов код: 119219

Raid® електрически изпарител срещу комари осигурява защита срещу досадните комари и ви осигурява спокоен сън през нощта. Един флакон предпазва ефективно помещения с размер до 30 м³ дори при включено осветление и отворени прозорци. Защитава продължително и дискретно без аромат или пушек. Вече не е необходимо да пръскате или сменяте пълнители всяка нощ. Един флакон издържа до 30 нощи, при употреба от 8 часа на нощ. Нивото на течността в пълнителя се следи лесно: когато течността се изпари напълно е достатъчно да поставите нов пълнител.

Състав: Съдържа: Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни. Активно вещество: Пралетрин 1.20% (1.20г / 100г)

Начин на употреба: Уверете се, че ел. мрежата работи на 220V. 1. Махнете капачката на пълнителя и завийте флакона в долната част на изпарителя. 2. Завъртете изпарителя, така че пълнителят да бъде във вертикална позиция. Включете устройството в електрическата мрежа; светлинен индикатор ще покаже, че устройството работи. 3. За да изключите устройството, дръпнете от контакта. 4. Дръжте пълнителя изправен, когато устройството е включено. Когато пълнителят свърши, поставете нов. За оптимален ефект, активирайте устройството 30 минути по-рано.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P331 НЕ предизвиквайте повръщане. P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P405 Да се съхранява под ключ. P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие с местни и национални разпоредби.

Внимание: Да се използва само по предназначение. Да не се използва в малки пространства. Запазете опаковката за пълните инструкции за употреба и безопасност. Да не се покрива включеното устройство с каквито и да било материали. Да не се докосва устройството с метални инструменти или мокри ръце. Да се изнесат или покрият терариумите, аквариумите и клетките на животни преди употреба. Изключете въздушния филтър на аквариума по време на употреба. Да се изключи, когато пълнителят свърши. Заменете пълнителя само когато устройството е изключено. Да не се докосва фитила. Да се съхранява далеч от хранителни продукти, напитки и храна за домашни любимци. Не използвайте при деца под 3 години, бременни жени и лица с дихателни проблеми.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Инструкции при риск от пожар, токов удар или нараняване. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ВНИМАНИЕ: При употреба на ел.уреди е необходимо да се спазват основни предпазни мерки. ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от нараняване, наблюдавайте децата и хората със специални нужди, когато използвате уреда. Не бъркайте в уреда. За безопасна употреба, моля включвайте само в изправни контакти, на проветриви места и дръжте далече от завивки и други материали. Не използвайте удължители, разклонители или адаптори. Не потапяйте във вода. Не включвайте нищо в контакта над устройството.

Доставчик: Орбико България ЕООД - SC Johnson Wax