Препарат Sano за Стъклокерамични Печки 300 мл

300 мл

Срок на годност: 01/07/2023

Марка: Сано

Произход: Израел

Продуктов код: 117975

Крем за фино и качествено почистване на керамични, обикновени печки и покрития от хром + никел. Съдържа разтворител за грес, силикон и натурален екстракт от лимон. Подходящ за всички видове готварски печки. Може да предизвика алергична реакция.

Съставки: 1,2 Benzisothiazolin- 3 - one, Limonene, <5% анионни повърхностно активни вещества, <5% нейонни повърхностно активни вещества, парфюм, консерванти.

Начин на употреба: Преди употреба проверете устойчивостта на повърхността на незабележимо място. Разклатете добре бутилката преди употреба. Изстържете грубите отпадъци от храна върху печката със специална стъргалка, Нанесете малко от препарата върху студения плот на печката и разтъркайте с кръгови движения. Забършете най-напред с влажна, а след това и със суха кърпа. Използвайте само върху уреди, които имат препоръка от производителя.

Предпазни мерки: ОПАСНО! Вреден при поглъщане.

Условия за съхранение: Да се съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.Продължавайте да промивате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Производител: SANO Ltd